Start Up – Jongeren – Antwerpen (AC10872)

Loading Evenementen
  • This evenement has passed.

Start Up – Jongeren – Antwerpen (AC10872)

Binnen Exentra ervaren we al vele jaren dat ouders om heel uiteenlopende redenen bezorgd zijn over de ontwikkeling van hun hoogbegaafde zoon of dochter. Ze willen gewoon net als alle ouders dat hun kind gelukkig wordt, dat het sociaal een fijn leven kan leiden en dat het zijn schoolloopbaan met succes kan afronden. Toch zien we vaak dat ouders hier angstig voor zijn en zich heel wat zorgen maken.

Welke zorgen zijn dat zoal:

* Bij heel wat ouders neemt de angst al van in de lagere school gaandeweg toe omdat ze merken dat hun kind met weinig inspanning mooie resultaten behaalt. Studeren hoeft niet te gebeuren en de tips die in de klas gegeven worden, worden niet of nauwelijks toegepast.

* Andere ouders maken zich dan weer grote zorgen omdat het potentieel van hun kind zich niet verzilvert in schoolresultaten. Deze blijven vaak ondermaats en ouders ervaren hun kind daardoor als lui en ongeïnteresseerd.

* Nog andere ouders zien hun kind net heel veel en gedetailleerd studeren, waardoor zeer mooie resultaten neergezet worden, met als veel voorkomende keerzijden: faalangst, zorgen, nauwelijks nog vrije tijden veel

Sommige ouders zijn ongerust over het sociaal functioneren van hun kind en voelen dat hun kind zich anders voelt dan leeftijdsgenoten. Ze zien dat hun kind heel wat moeilijkheden ervaart om sociale contacten te leggen en vrienden te maken.

Voor de jongeren zelf is het ook niet altijd makkelijk.  Wat kunnen zij ervaren?

* Bij mindere resultaten geven ouders vaak aan meer te verwachten zowel op vlak van punten als qua inspanning, maar zelf weet de jongere vaak helemaal niet hoe dit aan te pakken of stelt zich de vraag of zij/hij het wel juist doet. Onzekerheid speelt dus ook bij de jongere zelf.

* Zelfs zij die prima resultaten behalen, zijn ongerust of ervaren stress omdat ze dit niveau graag willen behouden. Hoge punten horen bij het imago van deze jongereen verwachtingen zijn dus hoog gespannen.

* Andere jongeren willen graag vrienden of weten niet hoe vriendschappen te onderhouden waardoor ze zich alleen en vaak ook onbegrepen voelen.

* Tot slot zijn er ook heel wat jongeren die uitdaging missen op de middelbare school. Daardoor verliezen ze hun motivatie en bouwen ze weerstand op tegen het schoollopen.

Alle zorgen zijn het gevolg van het feit dat deze jongeren van moeder natuur een sterk ontwikkelingspotentieel hebben meegekregen. Je zou kunnen zeggen dat ze met een Ferrari rijden. Het is niet omdat je een auto hebt met een sterke motor dat je ook weet hoe je die moet besturen. Dat moet je lèren. Op de gaspedaal duwen kan angstaanjagend zijn waardoor je die maar liever loslaat. Door (verkeerdelijk) te hard op te trekken kan je slippen waardoor je er voor kiest om de auto maar aan de kant te laten staan.

Met een sterk ontwikkelingspotentieel is dat niet anders. Om een sterk potentieel tot ontwikkeling te brengen, moet je de tijd nemen om het te laten groeien en te leren hoe je het moet gebruiken. Het vraagt inzicht en oefening en dit zowel op het vlak van schools presteren alsook in een ruime sociale context.

Wil je jongeren met hun snelle denkmotor leren omgaan, kunnen heel wat valkuilen op hun pad komen. Deze valkuilen of embodio’s(1) zijn meestal onzichtbaar en verraderlijk. Ze moeten dan ook in kaart gebracht worden en systematisch aangepakt. Op die manier kunnen jongeren hun ontwikkelingspotentieel laten groeien waardoor ze er meer en meer plezier aan beleven en gelukkig zijn.

Een aantal concrete voorbeelden maken dit duidelijk. Als je er als kind van droomt om arts te worden maar je durft geen fouten te maken, dan is de kans klein dat je je droom zal kunnen waarmaken. Als je graag Latijn wil studeren maar je hebt niet begrepen dat Latijnse woorden leren tijd kan kosten, dan zal je er snel de brui aan geven. Het zal ook niet bij Latijn blijven want op termijn loop je tegen dezelfde valkuilen aan voor Frans en wiskunde. Als je je onbegrepen voelt of je hebt geen zicht op wie je zelf bent, dan zal het moeilijk zijn om kwalitatieve contacten te leggen en vriendschappen uit te bouwen.

 

Het is dus met andere woorden noodzakelijk om de meest voorkomende valkuilen van een sterke denkmotor te overwinnen, wetende dat ze heel verschillend kunnen zijn van jongere tot jongere:

– de angst om fouten te maken en te kunnen mislukken;

– de keuze voor het makkelijkere omdat meer uitdaging minder comfortabel voelt;

– het feit zichzelf als norm te stellen en dus per definitie hoge resultaten te verwachten. Als dit niet lukt, bestempelt de jongere zichzelf al snel als loser en gaat het zelfbeeld onmiddellijk naar beneden (zeker wanneer de resultaten in de lagere school wel prima waren);

– het ervaren van negatieve emotie en frustratie die gepaard gaan met tegenvallende resultaten waardoor de jongere liever stopt met studeren dan wel een bijkomende inspanning te leveren;

– de moeite die de jongere heeft met sociale omgang en het gevoel anders te zijn;

– het gebrek aan tools en dus niet weten hoe studeren (soms ook meer efficiënt en minder tijdrovend) aan te pakken.

Als je als ouder een of meerdere van deze valkuilen opmerkt en je kind weet niet hoe hiermee om te gaan (wordt onzeker of wijst hulp af of doet alsof er niets aan de hand is) dan is het nodig dat je kind zijn snelle denkmotor leert gebruiken. Daarbij is het ook van belang dat je als ouder leert wat jouw rol is en wat je beter niet dan wel doet.

 

Met Start Up Jongeren hebben we de bedoeling om jongeren te leren hoe ze hun sterk ontwikkelingspotentieel moeten bedienen. Hoe vaak heb je dat als ouder al niet zelf geprobeerd? Hoe vaak heb je al niet gezegd dat je kind dingen anders moet doen (meer en grondiger studeren, meer tijd steken in schoolwerk, de lat wat hoger leggen of net lager voor sommigen, …)? Telkens opnieuw heb je gemerkt dat je goede bedoelingen en wijze raad niet worden opgepikt. Frustratie en conflict is verzekerd bij alle partijen.

De reden waarom dit telkens opnieuw gebeurt, is omdat je kind de verantwoordelijkheid voor verandering niet zelf opneemt. Bovendien gelooft je kind niet dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben, het heeft het gevoel dat je hem/haar overschat of dat je hem/haar niet begrijpt.

De eerste stap is dus dat de jongere zèlf moet willen. Hij moet daarbij het vertrouwen hebben er te kunnen aan beginnen. Uit onze jarenlange expertise met sterke en hoogbegaafde jongeren weten we dat deze kinderen pas verantwoordelijkheid opnemen als ze weten waarom. Daarom moeten ze inzicht krijgen in wat er daadwerkelijk gaande is. Je kan met andere woorden niet aan de slag als ze zelf niet beslissen om verandering te willen inzetten. Daarvoor moet hun ‘knop op aan’ staan. Ondertussen hebben we geleerd wat nodig is om die bewuste knop aan te zetten. Ze hebben nood aan herkenning, moeten samen met anderen kunnen ervaren dat wat er aan de hand is de normaalste zaak van de wereld is, ook als je slim bent. Ze moeten inzicht krijgen in hun brein, hun zijn en in de valkuilen die het gebruik van hun potentieel in de weg kunnen staan.
In deze Start Up Jongeren werken we zowel met de jongere alsook met de ouders. We gaan dus met beide partijen aan de slag.

Onze aanpak bestaat uit 3 interventies:

1. Start Up dag met de jongere zelf in een groep van een 15-tal deelnemers waarin volgende items aan bod komen:

   – inzicht in hoogbegaafdheid met daarbij alle aspecten die met een sterk ontwikkelingspotentieel te maken hebben;

   – inkijk in de positieve en krachtige eigenschappen van een sterk ontwikkelingspotentieel;

   – oplijsting en herkenning van de valkuilen of embodio’s die jouw zoon of dochter ervaart om zijn/haar potentieel te leren gebruiken;

   – inzicht in de eigenheid van zichzelf als het gaat om het leveren van prestaties;

   – contact met anderen om (bij) te leren van elkaar.

2. Een individueel Start Up gesprek dat kort na de Start Up dag volgt. Dit gesprek is bedoeld om met de verkregen inzichten tijdens de Start Up dag samen met jou als ouder en met je zoon of dochter – eens de knop op aan staat – de nodige vervolgstappen te zetten en te bekijken waar verdere ondersteuning nodig/wenselijk is.

3. Het volgen door de ouders van onze online ouderopleiding Talentgericht Opvoeden. Deze opleiding is bedoeld om je als ouder de nodige inzichten en het juiste referentiekader mee te geven zodat je een duidelijk beeld krijgt van de opvoedingsaanpak die je zoon of dochter nodig heeft. Als alle partijen de neuzen in dezelfde richting kunnen zetten, kunnen ze samen meer bereiken en de vereiste verandering inzetten. Meer over deze opleiding is te vinden op https://exentra.academy/cursus-talentgericht-opvoeden-van-hoogbegaafde-kinderen/

 

Tot slot vind je hierbij wat de Start Up Jongeren als doel stelt voor je zoon of dochter:

* een juist beeld heeft van zijn/haar functioneren;

* inzicht heeft in de eigen valkuilen of embodio’s(1);

* de impact van hoogbegaafdheid kan plaatsen op zijn/haar functioneren tussen leeftijdsgenoten;

* een beeld kan vormen van zijn/haar eigenheid aangaande het leveren van prestaties;

* zicht heeft op de link tussen studeren en hoogbegaafdheid;

* nood heeft aan meer uitdaging op school;

* de ‘knop op aan’ zet om gaandeweg zelf verantwoordelijkheid op te pakken in het leren ontwikkelen van zijn/haar potentieel.

 

Start Up Jongeren vergeet ook jou als ouder niet. De groei van je kind tot een gelukkige volwassene is voor ouders een hele uitdaging waarin ze een cruciale rol spelen. Als ouder ben je namelijk de belangrijkste supporter in het groeiproces van je zoon of dochter. Daarom neemt Start Up Jongeren jou ook als ouder mee en informeert je over:

– de ‘groene bril’ om naar het sterk ontwikkelingspotentieel van je kind te kijken;

– specifieke kenmerken van hoogbegaafde jongeren zodat je inzicht verkrijgt in het functioneren van je kind;

– opvoedingstips die handig zijn bij discussies, ongelukkig gedrag en de zorgen die deze jongeren zich vaak maken;

– inzicht in de valkuilen of embodio’s(1)bij het ontwikkelen van de snelle denkmotor van je kind;

– de aandachtspunten die nodig zijn voor de groei van het potentieel van je zoon of dochter en dit zowel op school, thuis als in de hobby’s.

 

Begeleiding:

 Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx

Kathleen heeft een internationaal topsportverleden en oefende jarenlang een voortrekkersrol uit in de energiesector. Daarnaast is zij ook bestuurder en bezieler bij Exentra, het Expertisecentrum rondom Hoogbegaafdheid en hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt.

 Prof. dr. Tessa Kieboom

Tessa is de autoriteit op het vlak van hoogbegaafdheid in Vlaanderen en Nederland. Zij is eveneens bestuurder en bezieler bij Exentra, het Expertisecentrum rondom Hoogbegaafdheid en hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt.

Voor wie: leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar en studenten in het hoger onderwijs

Wanneer: 1 sessie van een volledige dag + 1 individueel gesprek met Tessa of Kathleen + de online ouderopleiding “Talentgericht Opvoeden” (op eigen tempo te volgen)

Data: groepssessie op dinsdag 30 januari van 10u00 tot 16u00 & individueel online gesprek één à twee weken later. U krijgt datum en uur doorgestuurd na inschrijving.

Let op: De ouderopleiding ‘Talentgericht Opvoeden’ is online te volgen op uw eigen tempo. Indien u deze opleiding reeds eerder aangeschaft hebt, dient u voorafgaand aan uw inschrijving een mail te sturen naar info@exentra.be met het bewijs van die aankoop. U ontvangt per kerende een aangepast voorstel.

Annuleringsvoorwaarden: Als je inschrijft voor dit programma reserveer je je plaats in de groep. Bij annulatie tot een maand op voorhand, betalen we het volledige bedrag terug. Bij annulatie meer dan 14 dagen op voorhand betalen we de helft van het bedrag terug. Bij annulatie minder dan 14 dagen op voorhand kan er niets terugbetaald worden. Bij annulatie vanwege onze kant wordt het volledige bedrag uiteraard wel terugbetaald. Indien nodig behouden wij het recht om de cursus te verplaatsen. We behouden het recht om jongeren de toegang tot het traject te ontzeggen wanneer zijn/haar gedrag de draagkracht van de groep overschrijdt.
[1] Embodio is afkomstig van het Griekse εμπόδιο (empódio) en betekent hindernis of barrière.
januari 30 2024

Details

Date: 30 januari
Tijdstip: 10:00 - 16:00
Prijs: € 670
Evenement categorieën: ,

Waar

Exentra Mindlab – Berchem

Grote Steenweg 34
Berchem, 2600 Belgium

+ Google Map

Data

  • groepssessie op dinsdag 30 januari van 10u00 tot 16u00
  • individueel online gesprek één à twee weken later. U krijgt datum en uur doorgestuurd na inschrijving.
  •  

voor leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar en studenten in het hoger onderwijs