Ons Aanbod

Wij vertrekken steeds vanuit een verkennend gesprek (intake) tussen u en een van onze psychologen. Bij jongeren onder de 12 jaar gebeurt dat gesprek met de ouders, zonder de jongere.

Op basis van dat gesprek kunnen we een eerste inschatting maken met betrekking tot het voorkomen van hoogbegaafdheid en/of andere elementen. De psycholoog stelt op basis daarvan een advies op, ook als hoogbegaafdheid niet aan de orde is. Dat advies kan bestaan uit individuele of groepstrajecten, en dat kan zowel bij Exentra als bij derden zijn.

Een voorbeeld van zo een vervolgtraject is het Start to Grow observatie- en onderzoekstraject. Dit traject laat ons toe om in detail te kijken naar het functioneren van een kind of jongere. Op basis van de verzamelde gegevens is het mogelijk om verdere ondersteuning en begeleiding uit te zetten.

We geven u hieronder alvast een overzicht van onze groepsactiviteiten per studiejaar. De gedetailleerde inhoud en de juiste planning van al deze activiteiten kan u bekijken in onze agenda.

Kleuter en Lager onderwijs

    Dolfijntjes (Kleuter 2 en 3)

In de Dolfijntjes komt een groepje kleuters samen met als doel een gevarieerd aanbod van verrijkingsactiviteiten aan te bieden. Naast individuele spelletjes en opdrachten besteden we aandacht aan het samenwerken en de groepsdynamiek. We proberen kinderen te sturen in hun werkhouding en leren hun een geboden uitdaging aan te gaan, zonder angst om te mislukken.

          Mindset (2de – 6de leerjaar)

Een valkuil die bij vele sterke en hoogbegaafde kinderen voorkomt, is een angst om fouten te maken. Ze zitten vaak vast binnen een ‘fixed mindset’. Ze hebben het gevoel dat inspanningen leveren geen nut heeft en vinden fouten maken heel moeilijk. Bovendien zijn ze voor de bevestiging omtrent hun ‘prestaties’ vaak afhankelijk van anderen. Binnen het Mindset-traject wordt ernaar gestreefd om kinderen van een ‘fixed-mindset’, naar een op groei gerichte mindset te brengen, waarbinnen ze op een meer positieve manier uitdagingen leren aan te gaan.

       DiepDENKboot                      verderDENKplaneet

Met de DiepDENKboot (1ste en 2de leerjaar) en de verderDENKplaneet (3de – 6de leerjaar) brengen we hoogbegaafde kinderen in kleine groepjes en leren hen via interactie met elkaar inzicht te verwerven in eigen denken en kunnen. We leren wat het betekent om moeite te doen om een doel te bereiken. We trachten hen uit hun hangmat, uit hun comfortzone te halen door middel van ervaringsgericht leren en het aanbrengen van tools die ze zowel thuis, in de klas als bij hobby’s kunnen gebruiken. We gaan vérder denken en we leren omgaan met falen en dingen die niet vanzelf gaan.

U kan hier de folder van de verderDENKplaneet downloaden, of bekijk hier onder wat Lena er over te zeggen heeft.

        Sociaal-emotioneel Welbevinden

1ste-3de of 4de-6de leerjaar: In dit traject wordt specifiek aandacht besteed aan het sociaal-emotioneel welbevinden. Thema’s als samenwerken, leren communiceren maar ook filosoferen komen hierin aan bod. Kinderen krijgen op deze manier meer inzicht in eigen functioneren en leren methodieken om in contact met de omgeving te kunnen genieten van ieders talenten.

Secundair onderwijs

     Vijfde dag

‘De Vijfde Dag’ is een begeleidingstraject voor hoogbegaafde jongeren van het secundair onderwijs. Tijdens ‘de Vijfde Dag’ krijgen jongeren de kans om zichzelf verder te ontplooien en wordt er ingespeeld op de mogelijke noden en valkuilen. Dit doen we door hun uitdagingen aan te bieden en te trachten de intrinsieke motivatie opnieuw aan te wakkeren.

            Embodio Training

In deze driedaagse training leren jongeren en studerende jongvolwassenen de embodio’s© voelen vanuit een heel andere invalshoek. Tijdens een aantal praktische sessies in een unieke omgeving, wordt hun “toolbox” gevuld met vaardigheden die ze kunnen toepassen in een leeromgeving, bij hobby’s of thuis.

             Mentale Coaching

Dit is een opleiding gericht op studenten. Tijdens deze sessies wordt een duidelijk beeld gegeven van wat hoogbegaafdheid is, worden de embodio’s© die hiermee samenhangen benoemd en worden copingmechanismen aangereikt om deze sterke eigenschap op een meer positieve manier te ervaren.

Volwassenen

            Activate

Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen geregeld met vragen zitten over hun eigen functioneren. Ze trachten hun potentieel volop tot ontwikkeling te laten komen en stellen gaandeweg vast tegen een aantal valkuilen of embodio’s (1)  aan te lopen. Het zou daarom handig zijn te weten wat het betekent hoogbegaafd te zijn en welke embodio’s hiermee gepaard kunnen gaan. Bovendien zorgt het ontwikkelen van copingsmechanismen ervoor dat je (nog) meer kan genieten van deze eigenschappen.

          Oudercursus

Als ouder ben je uiteraard zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind en uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. Er wordt stilgestaan rond wat (hoog)begaafheid precies is en welke gevolgen dit kan hebben voor de thuissituatie, schoolcontext en je kind zelf. Er worden praktische tips aangereikt om ouders te helpen in het omgaan met deze ‘eigenheid’ van hun kind.